Název projektu:

 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:

MESIT střední škola, o.p.s.

Rozpočet partnera:                                                        Období realizace partnera:             

Kč 5 119 844,40                                                              1.1.2021 – 31.8.2023      

Realizované aktivity partnera:

Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ

Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ

Volnočasové aktivity pro žáky SŠ

Realizace vzdělávacích aktivit pro žáky gymnaziálních oborů

Realizace vzdělávacích aktivit pro děti MŠ

Příměstské tábory

Vzdělávání nepedagogických pracovníků

 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II patří do: