Chcete k nám?

Chcete k nám?

 

Informace k přijímacímu řízení

·        Uchazeč o středoškolské studium podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2023 na předepsaném tiskopisu.

·        Na přihlášku lze vyplnit až dvě školy v pořadí podle preferencí oboru.

·        Pokud přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče na dvě střední školy, odevzdá na každou střední školu jednu přihlášku samostatně. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné.

·        Dvě samostatné přihlášky ke studiu podává uchazeč i tehdy, jestliže obě přihlášky směřuje na stejnou školu (do různých oborů vzdělávání).

·        Na přihlášce musí být uvedeno potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu pro každý obor samostatně, nebo doloženo samostatně k přihlášce.

·        Na druhé straně přihlášky musí být uveden prospěch uchazeče, pravost prospěchu je potvrzena základní školou nebo střední školou.

·        U uchazečů, kteří nevycházejí bezprostředně ze základní školy je prospěch doložen ověřenou kopii vysvědčení za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku docházky na základní školu. Uchazeči o nástavbové studium doloží vysvědčení všech tří ročníků. Uchazeč může k přihlášce osobně doručit originály vysvědčení, pravost ověří pracovnice školy.

·        V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, bude započítáno duplicitně druhé doložené období.

·        Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) doloží k přihlášce toto znevýhodnění potvrzené školským poradenským zařízením již k přihlášce. Doložení tohoto doporučení je uvedeno i v přihlášce výběrem ano/ne.

 

Přijímací zkoušky

Do všech maturitních oborů včetně nástavbového studia se bude konat celostátní jednotná přijímací zkouška. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2022/2023 uskuteční 13. a 14. dubna 2023, náhradní termíny pak 10. a 11. května 2023. 


Do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vývěsce u vstupu do školy. Nepřijatým uchazečům budou zaslány rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

 

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Zápisový lístek může být odevzdaný osobně v budově školy PO - PÁ  6.00 - 14.15 hod., Družstevní 818, Mařatice, Uherské Hradiště nebo zaslaný poštou. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole.

Uchazeči, kteří si nemohou vyzvednout zápisový lístek na své ZŠ si písemně zažádají o zápisový lístek na Krajský úřad ( § 17 odst. 3 vyhlášky). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Žádost o vydání zápisového lístku od kraje 

Adresa, kde se žádá o zápisový lístek:

Oddělení organizační a správní
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

tel.: +420 577 043 705
https://www.kr-zlinsky.cz

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon umožňuje pouze v případě přijetí na odvolání v 1. kole PŘ.

Zápisový lístek neodevzdávají žáci denního nástavbového studia a kombinovaného studia.

 

Další informace o přijímacím řízení se dozvíte od naší studijní referentky paní Švecové (alena.svecova@mesit.cz nebo tel.: 572 522 484).

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Počet volných míst ve školním roce 2023/2024

 

Obor čtyřletý s maturitní zkouškou:

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – zaměření Mechanik elektronik (19 žáků)
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení – zaměření Mechanik CNC strojů (30 žáků)
 

Obor tříletý s výučním listem:

 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (30 žáků)

zaměření Energetika

zaměření Elektroinstalační systémy NN


26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (26 žáků)
23-51-H/01 Strojní mechanik – zaměření Zámečník (20 žáků)
23-56-H/01 Obráběč kovů (30 žáků)
 

Obor vzdělání bez výučního listu:

 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá (3 žáci)
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (2 žáci)
 

Nástavbový obor denní dvouletý s maturitní zkouškou:

 

64-41-L/51 Podnikání (30 žáků)
23-43-L/51 Provozní technika 20 žáků)
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (16 žáků)
 

Zkrácené studium dvouleté s výučním listem:

 

26-51-H/01 Elektrikář (4 žáci)
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (30 žáků)
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024