Profil absolventa

Profil absolventa


Obor Strojní mechanik se zaměřením zámečník je obor s dlouhodobou tradicí a širokým uplatněním v praxi. Jeho obsah přípravy je koncipován jako systém poskytující na jejím počátku základní vědomosti a dovednosti společné řadě strojírenských povolání.

Další fáze přípravy tento základ výrazně rozšiřuje. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech navazují žáci na znalosti ze základní školy a postupně si je prohlubují. Odborné předměty, mezi něž patří technická dokumentace, strojnictví, strojírenská technologie a technologie, napomáhají žákům k vytvoření technického a technologického myšlení, používání a čtení výrobních výkresů, získání znalostí o základních druzích technických materiálů, jejich vlastnostech a dalším zpracováním.

Náplň odborného výcviku je zaměřena na důkladné procvičení a získání manuální zručnosti v ručním zpracování kovů, tj. měření, orýsování, pilování, řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, vystružování, slícování, ruční kování atd. Dále se žáci učí používat mechanizované ruční nářadí, ruční zpracování a povrchové úpravy nekovů. Dostatečné množství hodin ve výuce je též vyhrazeno pro montáž šroubových a kolíkových spojů, montáží mechanizmů pro přenášení a přeměnu pohybu, spojování potrubí.

Žáci též získají základní znalosti z oblasti strojního obrábění na soustruhu, frézce a rovinné brusce. V průběhu druhého ročníku je žákům umožněno absolvovat svářečský kurz. Na závěr přípravy je možné získat pracovní zkušenosti na pracovištích jiných firem, se kterými škola spolupracuje.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci a znalosti, které uplatní u organizací, jež se zabývají strojírenskou výrobou, údržbou, servisem a opravami strojů a zařízení.

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na  nástavbové studium, zakončené maturitní zkouškou.

Video k oboru zde.

Podmínky přijetí
Denní studium
Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.
Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Roční školné
Denní studium
V denním studiu tohoto oboru se školné neplatí, naopak obor denního studia je zapojen do finanční podpory řemesel, takže platíme vám.

 

 

 

STROJNÍ MECHANIK - zaměření: ZÁMEČNÍK 23-51-H/01 patří do: