Profil absolventa
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky a získání praxe je absolvent oboru Provozní technika schopen zajišťovat středně technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání v celé oblasti strojnictví.

Po získání praxe je absolvent schopen vést menší výrobní úsek, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky, útvary a provozy technického zaměření.

Absolvent samostatně čte i náročná technická schémata a na tomto základě chápe funkci jednotlivých součástí, prvků, agregátů a celků strojních zařízení při jejich výrobě, montáži nebo údržbě. Používá jednotlivé druhy výrobní, technické a montážní dokumentace, rozlišuje materiály používané ve strojírenství a strojní součásti z hlediska jejich správné funkce.

Umí zvolit a navrhovat pracovní postupy jednotlivých operací a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při výrobě, montáži, údržbě a opravách. Ovládá měření neelektrických veličin, umí kontrolovat a posoudit kvalitu vyrobených součástí, smontovaných skupin a celků. Z osobního a profesního hlediska umí řešit problémy a problémové situace.

Efektivně využívá prostředky informačních a komunikačních technologií a dokáže efektivně pracovat s informacemi.

Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může přihlásit k dalšímu studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, které poskytují úplné střední odborné vzdělání.

 

Roční školné


Denní studium
zdarma

 

PROVOZNÍ TECHNIKA 23-43-L/51 patří do: