Profil absolventa

Žáci v Praktické škole jednoleté jsou vedeni k samostatnosti, k podpoře jejich zdravého sebevědomí a schopnosti osamostatnění se v rámci svých možností. Důraz je kladen nikoliv na množství teoretických poznatků, ale především na přípravu pro praktický život.

Obor je zaměřen na rozvoj praktických dovedností žáka, jako je příprava pokrmů, péče o domácnost, pěstitelství a další náležitosti potřebné k tomu, aby žák lépe obstál v běžném životě. Současně Praktická škola otevírá absolventům možnost dalšího vzdělávání, vytváří v nich schopnost přijímání nových poznatků a znalostí.

Po ukončení studia v oboru praktické školy jednoleté je absolvent schopen vytrvale a pečlivě přistupovat k týmové i samostatné práci, využívá komunikační dovednosti. Je schopen si vytvořit odpovědný přístup k plnění svých povinností a k respektování stanovených pravidel, rozvíjí vztah k lidem, prostředí a přírodě. Absolventi mají osvojeny poznatky a pracovní postupy, jsou připraveni vykonávat pracovní činnosti podle jejich schopností.

Uplatnění absolventa

Absolventi Praktické školy jednoleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení a sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Roční školné

Školné se neplatí.

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ 78-62-C/01 patří do: