Profil absolventa

Absolvent Praktické školy dvouleté byl připravován tak, aby se ve všech třech základních složkách osobnosti – rozumu, citu a vůli – harmonicky rozvíjel. Velká péče byla věnována jeho kreativitě, svébytnosti a adaptabilitě. Žák byl veden k tomu, aby své pozitivní síly rozvíjel ve prospěch sebe i společnosti, uplatňoval lidství, práva, hájil svobodu, všelidské etické hodnoty a své dosavadní vzdělání chápal jako počátek celoživotní potřeby se dále zajímat o své další sebevzdělávání a svět.

Žáci si doplňovali a rozšiřovali teoretické a praktické vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Byly trénovány pracovní stereotypy, potřebné pro zvládání praktického života tak, aby po zácviku byl absolvent schopen života s asistencí.

Uplatnění absolventa

Absolvent je schopen dle svých individuálních mentálních a zdravotních dispozic vykonávat jednoduché manuální činnosti v oblasti sociální, zemědělské, zdravotní a kulturní. (Chráněné dílny, práce pod dozorem a práce pod dohledem.)

Pracovní činnost lidí s mentálním postižením má především funkci pracovně rehabilitační a teprve na druhém místě je možno sledovat produktivní efekt.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení a sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Roční školné

Školné se neplatí

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ 78-62-C/02 patří do: