Profil absolventa

Profil absolventa


Absolventi oboru Obráběč kovů jsou zaměřeni na osvojování si praktických dovedností při používání obráběcích strojů určených pro třískové obrábění kovových a nekovových součástí. Teoretické základy získají v odborných předmětech.

Absolventi jsou po ukončení studia schopni samostatně vyrábět strojní součásti podle výkresové dokumentace, správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci, využívat číselné a slovní údaje uvedené na výkrese a tyto údaje vyhledávat v normách (tabulkách), určit hodnoty vztahující se k určení geometrického tvaru, toleranci rozměrů, tvaru, polohy a jakosti povrchu. Dále jsou schopni provádět pomocné výpočty a pořídit náčrt zhotovovaných dílů a na základě pracovních podkladů (tvaru obrobku a požadovaných obráběcích operací) určit obráběcí stroj pro výrobu, provést jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu.

V průběhu odborného výcviku si žáci osvojují dovednosti na klasických obráběcích strojích a seznamují se s nejnovějšími trendy a moderními technologiemi strojního obrábění. V posledním ročníku se seznamují se základy obsluhy a programováním CNC strojů.

Uplatnění absolventů
Absolventi se mohou uplatnit nejen jako univerzální obráběči, ale i v činnostech souvisejících s technologiemi strojního obrábění. Po absolvování příslušné praxe mohou i samostatně podnikat v oboru.

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na  nástavbové studium, zakončené maturitní zkouškou.

Video k oboru zde.

Podmínky přijetí
Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Denní studium

Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Zkrácené studium (kombinované)

Budou přijati uchazeči s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, nebo středním vzděláním s výučním listem v jiném oboru vzdělání, a to na základě sestaveného pořadí dle data přijetí přihlášky do naplnění kapacity.

Formy studia
Denní studium
V tomto oboru se školné neplatí, naopak obor je zapojen do finanční podpory řemesel, takže platíme vám. Více informací o oborech podporovaných stipendiem.

 

Získání výučního listu formou profesní kvalifikace
Je možné na základě zákona  č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, na základě získání dílčích profesních kvalifikací a absolvováním zkoušky.