Profil absolventa
Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky a získání praxe je absolvent oboru Provozní technika schopen zajišťovat středně technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání v celé oblasti strojnictví.

Po získání praxe je absolvent schopen vést menší výrobní úsek, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky, útvary a provozy technického zaměření.

Absolvent samostatně čte i náročná technická schémata a na tomto základě chápe funkci jednotlivých součástí, prvků, agregátů a celků strojních zařízení při jejich výrobě, montáži nebo údržbě. Používá jednotlivé druhy výrobní, technické a montážní dokumentace, rozlišuje materiály používané ve strojírenství a strojní součásti z hlediska jejich správné funkce.

Umí zvolit a navrhovat pracovní postupy jednotlivých operací a v souladu s technologickými požadavky i sled operací při výrobě, montáži, údržbě a opravách. Ovládá měření neelektrických veličin, umí kontrolovat a posoudit kvalitu vyrobených součástí, smontovaných skupin a celků. Z osobního a profesního hlediska umí řešit problémy a problémové situace.

Efektivně využívá prostředky informačních a komunikačních technologií a dokáže efektivně pracovat s informacemi.

Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může přihlásit k dalšímu studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, které poskytují úplné střední odborné vzdělání.

Podmínky příjetí


Denní studium
Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Budou přijati uchazeči na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na předchozí střední škole do naplnění kapacity s výučním listem v odpovídajícím oboru na obory Provozní technika a Provozní elektrotechnika.

Roční školné


Denní studium
zdarma

 

PROVOZNÍ TECHNIKA 23-43-L/51 patří do: