Profil absolventa

Elektrikář – silnoproud je obor se širokým základem a specializací ve vyšších ročnících. Odborná teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, výrobou, montáží, oživováním, seřizováním, zkoušením, revizemi, údržbou, opravami a provozováním rozličných elektrických zařízení.

Základním úkolem přípravy je dosáhnout toho, aby absolventi dokázali úspěšně využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi při řešení problémů v konkrétních situacích.

Cílem studia je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce. Výchova je zaměřena na poznávání všech nových vývojových trendů, které jsou rozhodujícími prvky v technickém rozvoji elektrotechniky.

Žáci jsou připravováni k vykonávání odborných činností silnoproudé elektrotechniky se zaměřením na elektroinstalace budov, jako jsou domovní přípojky, elektrická instalace do lišt nebo pod omítku, jištění a ochrany rozvodů, zapojení elektroměrů, instalace slaboproudých rozvodů jako jsou telefon, rozvody počítačových sítí nebo televize. Dále se absolventi stávají odborníky v oblasti elektroinstalačních pracích pro průmyslové rozvody, především v zapojování všech typů elektromotorů a strojů, elektrorozvaděčů a možných osvětlení.

Po zvládnutí teoretické i praktické výuky vykonají absolventi závěrečnou zkoušku, která je garantem, že se stanou dobrými odborníky se širokým všeobecným i odborným rozhledem. Absolvováním oboru získávají absolventi kvalifikaci pro činnosti uvedené v popisu.

Uplatnění absolventů

Absolventi učebního oboru Elektrikář – silnoproud jsou připravováni tak, aby se po absolvování nástupní praxe a po stanovené době zapracování mohli uplatňovat především v odpovídajících profesích elektro nejen u velkých firem, ale i jako odborníci v soukromých firmách, a kvalifikovaně dokázali provádět odborné činnosti jako realizace rozvodů, montáže, instalace elektrických vedení všeho druhu a instalace konkrétních elektrických zařízení včetně údržby.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou zvýšit svou kvalifikaci v nástavbovém studiu denním či večerním, zakončeném maturitní zkouškou.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Denní studium

Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Zkrácené studium (kombinované)

Budou přijati uchazeči s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, nebo středním vzděláním s výučním listem v jiném oboru vzdělání, a to na základě sestaveného pořadí dle data přijetí přihlášky do naplnění kapacity.

Formy studia

Denní studium

Zdarma

Zkrácené studium (kombinované)

Roční školné 13.000,- Kč