Profil absolventa

Žáci jsou během studia vedeni k samostatnosti při řešení různých situací, k vlastnímu myšlení, jednání a rozhodování. Po ukončení studia v oboru Strojírenské práce (zaměření Zámečnické práce a údržba) a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky může absolvent v praxi uplatnit níže uvedené odborné znalosti a dovednosti:

Absolvent pracuje s technickou dokumentací, čte jednoduché výkresy, využívá servisní dokumentaci a orientuje se v technických normách a předpisech. Dále je schopen pracovat se strojírenskými materiály a dokáže posoudit jejich vlastnosti při zpracování. Volí vhodné způsoby uskladnění materiálů. V průběhu studia se žáci naučí pracovat hospodárně a ekologicky s technickými provozními materiály. Absolvent dokáže pracovat s ručním a ručně mechanizovaným nářadím, nástroji, stroji a zařízením. Provádí běžně pracovní operace a montáže daného výrobku, jeho opravy a údržbu, měří a kontroluje dle dokumentace, nebo pokynů rozměry a jiné technické veličiny. V praxi vyrábí, montuje a demontuje ocelové konstrukce a jejich díly. Provádí zámečnické práce ve strojírenství, stavebnictví i základní údržbu potrubí a armatur.

V oblasti údržby provádí pravidelnou údržbu a kontrolu strojů a zařízení, ošetřuje nástroje a nářadí a spolupracuje při opravách strojů a zařízení. V rámci oprav provádí běžné operace ručního zpracování kovů - pilování, řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování a zabrušování. Spojuje kovové i plastové součásti různými technologiemi.  Lepení, pájí naměkko, obsluhuje zařízení pro svařování elektrickým obloukem.

Uplatnění absolventů

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům vykonávat rutinní montážní a servisní práce (např. jednoduché opravy nesložitých strojírenských výrobků), zámečnické práce ve stavebnictví, obsluha seřízených obráběcích strojů, popř. výkon základních prací při údržbě bytového fondu.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení do uvedených oborů nekonají.

Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postižení na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Roční školné

Školné se neplatí

 
 

STROJÍRENSKÉ PRÁCE zaměření ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A ÚDRŽBA 23-51-E/01 patří do: