Profil absolventa

Žáci jsou během studia vedeni k samostatnosti při řešení různých situací, k vlastnímu myšlení, jednání a rozhodování. Po ukončení studia v učebním oboru Strojírenské práce (zaměření Obráběcí práce) a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky může absolvent v praxi uplatnit odborné znalosti a dovednosti.

Absolvent pracuje s technickou dokumentací, čte jednoduché výkresy, využívá servisní dokumentaci a orientuje se v technických normách a předpisech. Dále je schopen pracovat se strojírenskými materiály a dokáže posoudit jejich vlastnosti při zpracování. Volí vhodné způsoby uskladnění materiálů. V průběhu studia se žáci naučí pracovat hospodárně a ekologicky s technickými provozními materiály. Absolvent je schopen základního nastavení a seřízení obráběcích strojů.

V oblasti obrábění je schopen provádět běžné operace ručního zpracování kovů - pilování, řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování, zabrušování a lepení součástí. Na seřízených obráběcích strojích - soustruzích, frézkách, vrtačkách, obrábí středně složité součásti a polotovary podle technických výkresů a technologické dokumentace, při předepsaných běžně dosažitelných požadavcích na přesnost rozměrů, tvarů a jakosti povrchů obráběných ploch.

Po zaškolení je absolvent schopen provádět pravidelnou údržbu a kontrolu strojů a zařízení, rozezná poškozené nástroje, nebo poruchu obráběcího stroje, provádí jednoduché technologické operace dle dokumentace nebo pokynů seřizovače a měří běžnými měřidly. Provádí jednoduché způsoby povrchové úpravy kovů, základní operace tepelného zpracování ocelí a tváření kovů za tepla.

Uplatnění absolventů

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnit se jako strojírenský dělník při obsluze seřízených konvenčních obráběcích strojů na kovy a při středně náročných technologických operacích, vykonávat rutinní montážní a servisní práce (jednoduché opravy).

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení do uvedených oborů nekonají.

Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu zdravotního postižení na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Roční školné

Školné se neplatí.

 
 

STROJÍRENSKÉ PRÁCE zaměření OBRÁBĚCÍ PRÁCE 23-51-E/01 patří do: