Studovat je možné i při práci

Studovat je možné i při práci

Zvyšovat svou kvalifikaci a rozvíjet své dovednosti můžete v každém věku.

Organizace výuky zohledňuje časové možnosti zájemců, kteří jsou již zaměstnáni nebo se věnují vlastním podnikatelským aktivitám.

Výuka probíhá ve stanovených dnech, převážně v pondělí a středu od 14.25 do 19.05. Je brán zřetel na to, že zaměstnaný člověk nemusí mít vždy možnost přijít do školy.

Večerní formou vedeme výuku především u nástavbových učebních oborů.

Časové možnosti již pracovně aktivních zájemců o obor jsou zohledňovány také v organizaci kombinované formy studia.