Profil absolventa

Žáci jsou v průběhu studia vedeni k samostatnosti při řešení různých situací, k vlastnímu myšlení, jednání a rozhodování. Dále je kladen důraz obzvláště na uplatnění žákova estetického cítění při tvorbě vlastních výrobků.

Po ukončení studia v oboru Knihař a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky může žák uplatnit své znalosti a dovednosti v praxi. Díky celkovému přehledu o polygrafické výrobě dokáže volit vhodné technologické postupy, materiál a strojní zařízení použitelné na výrobu, jak běžných, tak i složitých knihařských výrobků.  Je schopen připravit si materiál pro zhotovení náročných a nákladných knižních vazeb, nebo jinak obtížných výrobků v oblasti knižního zpracování. Při zakázkové výrobě zhotovuje složité kožené a polokožené luxusní výrobky, které jsou náročné jak na přesnost a pracnost s použitým materiálem, tak i na výtvarné zpracování. Při přijímání zakázek umí jednat se zákazníkem, poradí vhodný způsob zpracování, volbu materiálu s ohledem na konečný výrobek.

Uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnit se u firem zabývajících se převážně ruční výrobou vazeb a jinými drobnými kartonážemi.

Naši absolventi nacházejí uplatnění především v soukromých knihařských dílnách, tiskárnách a soukromých podnicích věnujících se zakázkové výrobě paspart.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.

Denní studium

Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

 

Formy studia

Denní studium

Školné se neplatí 

 
 

KNIHAŘ 34-57-H/01 patří do: