Profil absolventa

Elektrikář je obor zaměřený především na zvládnutí teoretických a praktických elektrotechnických znalostí v oblasti slaboproudé elektrotechniky. Základním úkolem přípravy je dosáhnout toho, aby absolventi dovedli využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi při řešení problémů v konkrétních situacích.

Cílem studia je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe i trhu práce a je zaměřena na poznávání všech nových vývojových trendů, které jsou rozhodujícími prvky v technickém rozvoji elektrotechniky.

V první řadě je to montáž a pájení desek plošných spojů, používání technické dokumentace a katalogů. Znalost základních měřicích přístrojů a metod měření.

Dalším obsahem studia je zaměření na navrhování, sestavení a měření jednotlivých elektrických celků, na což pak dále navazuje zapojení složitějších zařízení, na kterých se absolvent učí jejich nastavování, odstraňování závad a diagnostiky. V této etapě je kladen důraz na používání součástek s vysokou integrací, např. logických integrovaných obvodů, operačních zesilovačů, komparátorů. Další část etapy přípravy je zaměřena na komplexní montáž, testování, údržbu a opravy složitých systémů z oblasti měřicí a regulační techniky, jako jsou např. měření a regulace tepla, zabezpečovací technika, testování částí počítače a další. Systém přípravy je neustále zdokonalován na základě nejnovějších technologických postupů a materiálů používaných v praxi (např. povrchová montáž SMT).

Žáci mají možnost absolvování nepovinných kurzů, například silnoproudé techniky – získání certifikátu pro práci na elektrickém zařízení nízkého napětí, dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., §5 pracovníci znalí.

Po zvládnutí teoretické i praktické výuky žáci vykonají závěrečnou zkoušku, která je garantem, že se stanou dobrými odborníky se širokým všeobecným i odborným rozhledem. Dále se absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou ucházet o přijetí na nástavbové studium pro absolventy tříletých oborů s výučním listem navazujícího na předešlou přípravu.

Uplatnění absolventů

Jsou připravováni tak, aby se po absolvování nástupní praxe a po odpovídající době zapracování mohli uplatňovat především v odpovídajících kvalifikovaných profesích nejen u velkých firem, ale i jako odborníci v soukromých firmách. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že se tito absolventi velmi dobře uplatňují u firem zabývající se elektro výrobou, jako např. MESIT přístroje, Smaris, AVX, Evektor. Dále se úspěšně zařazují i do oblasti elektro – obchodu a marketingu.

Podmínky přijetí

Denní studium

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení nekonají.
Budou přijati uchazeči s ukončenou povinnou školní docházkou na základě sestaveného pořadí dle dosažených výsledků na ZŠ do naplnění kapacity.

Zkrácené studium

Přijímací zkoušky se v rámci přijímacího řízení do uvedených oborů nekonají.
Budou přijati uchazeči s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, nebo středním vzděláním s výučním listem v jiném oboru vzdělání, a to na základě sestaveného pořadí dle data přijetí přihlášky do naplnění kapacity.

Roční školné

Denní studium

zdarma

Zkrácené studium

13.000 Kč